Nhảy tới nội dung

Lấy khoảng cách và tuyến đường

Tính khoảng cách và vẽ ra tuyến đường ngắn nhất giữa các tọa độ điểm giao-nhận trong đơn hàng

HTTP Request

curl -X GET \
'https://ep.ahamove.com/routing/{profile}/route/v1/driving/{coordinates}'\
-H 'api-key: {apiKey}'

GET https://ep.ahamove.com/routing/{profile}/route/v1/driving/{coordinates}

KeyGiá trị
api-keyApi Key mà Đối tác Onwheel nhận được từ Ahamove

Query Parameters

ParameterLoạiYêu cầuMô tả
profileStringYescar hoặc bike. Loại phương tiện vận chuyển
coordinatesStringYesKinh độ, Vĩ độ của các điểm lấy hàng và giao hàng dưới dạng: lng[0],lat[0];lng[1],lat[1];...

Mẫu Request

curl -X GET \
'https://ep.ahamove.com/routing/bike/route/v1/driving/106.662262,10.955419;106.692807,10.791757'\
-H 'api-key: {apiKey}'

Response

Status-Code: 200 OK

JSON response example:

{
"code": "Ok",
"routes": [ # Chuỗi các tọa độ của tuyến đường
{
"geometry": "ovzaA{l_jS}{@og@pXal@hn@aIjj@_kAjTaHoFuEhK_Z~~Aik@lmA`J~jAwP|Ggv@~uAy^zg@oYfKdDrbAcg@vLt\\`UcFbrAhf@te@rAp`@jXz_A{@hu@`Hjb@dU~cAOrLvUnu@~q@yGlHTvR",
"legs": [
{
"steps": [],
"summary": "",
"weight": 6578.4,
"duration": 6578.4,
"distance": 26292.8
}
],
"weight_name": "duration",
"weight": 6578.4,
"duration": 6578.4, # Thời gian ước tính hoàn thành tuyến đường (đơn vị tính là giây)
"distance": 26292.8
}
],
"waypoints": [ # Chuỗi các Waypoint đại diện cho tất cả các điểm trong đơn hàng
{
"hint": "BIoJgFJvbIA_AAAAEAEAACEAAAAAAAAAOSbTQbZ24kJHwF5BAAAAAD8AAAAQAQAAIQAAAAAAAAA6AgAAsIhbBrEqpwB2iVsGmyqnAAEArwsk0y4r",
"distance": 21.777153493,
"name": "Võ Minh Đức",
"location": [
106.662064,
10.955441
]
},
{
"hint": "KCUJgP___3-0AAAAIgEAAAAAAAAAAAAAGipIQqSN80EAAAAAAAAAALQAAAAiAQAAAAAAAAAAAAA6AgAAygBcBharpADHAFwGTaukAAAAvxAk0y4r",
"distance": 6.092561625,
"name": "Đường Nguyễn Phi Khanh",
"location": [
106.69281,
10.791702
]
}
]
}

Các lỗi thường gặp

Mã lỗiNội dungMô tả
400Bad Request- Chuỗi tọa độ không đúng định dạng
- Số tọa độ cần ít nhất là hai
401UnauthorizedThông tin xác thực không hợp lệ, api-key không đúng
404Not FoundProfile không hợp lệ
500Internal Server ErrorHệ thống của chúng tôi có lỗi xảy ra. Xin thử lại sau