Nhảy tới nội dung

Giới thiệu

Chức năng của Ahamove API

 • Tạo token: Đối tác đăng kí một tài khoản dành cho người dùng và Ahamove sử dụng API_KEY để tạo ra token dùng để truy cập API
 • Lấy dữ liệu để truy xuất được danh sách các thành phố và dịch vụ Ahamove đang hoạt động
 • Ước tính khoảng cách và chi phí giao hàng: Đối tác có thể dễ dàng sử dụng API để kiểm tra giá và khoảng cách trước khi tạo một đơn hàng
 • Tạo đơn hàng: Dùng token đã có được để tạo đơn hàng mới thông qua API Tạo đơn
 • Hủy đơn hàng: Nếu muốn hủy một đơn hàng (trước khi đến trạng thái IN PROCESS), sử dụng API Hủy đơn
 • Callback trạng thái đơn hàng: Người dùng cần phải cung cấp một Webhook URL và phương pháp định danh (nếu có) để nhận các cập nhật trạng thái từ Ahamove

API Key & Partner Portal

API Keys được dùng để xác nhận việc tích hợp của Đối tác và kiểm soát quyền truy cập vào API của Ahamove

Partner Portal hỗ trợ Đối tác quản lý:

 • Chi tiết đơn hàng
 • Lịch sử đơn hàng
 • Nhân viên
 • Thông tin Webhook

Làm sao để có API_KEY?

Bạn có thể đăng ký developer key mới tại Biểu mẫu Tích hợp

Sau khi xác nhận hoàn thành biểu mẫu, Ahamove sẽ gửi cho Đối tác một API Key và một tài khoản Partner portal thông qua email

Môi trường

Ahamove cung cấp 2 môi trường để tích hợp với API_KEY dựa trên URL cho tất cả các yêu cầu chi tiết trong tài liệu này:

Môi trường Sandbox/Staging

 • Host
https://apistg.ahamove.com
 • Partner portal

partnerstg.ahamove.com/v2/records

Môi trường Production

 • Host
https://api.ahamove.com
 • Partner portal

partner.ahamove.com/v2/records

Đối với phương thức POST trong cả 2 môi trường, Đối tác cần sử dụng URL-encoded