Nhảy tới nội dung

Đăng ký tài khoản

  • Nếu số điện thoại của Đối tác chưa đăng ký tài khoản, Đối tác cần đăng ký tài khoản mới trên appstg.ahamove.com đối với STG và app.ahamove.com đối với PROD

  • Nếu Đối tác đã tạo một tài khoản trên hệ thống hoặc Ahamove tìm thấy đã có tồn tại một tài khoản với số điện thoại của Đối tác, Ahamove sẽ cập nhật tài khoản với những thông tin mới và trả về token

HTTP Request

curl -X GET \
'https://apistg.ahamove.com/v1/partner/register_account?mobile=84xxxxxxxxx&name=Partner+Test&api_key=<API_KEY_STG>' \
-H 'cache-control: no-cache'

GET https://apistg.ahamove.com/v1/partner/register_account

Query Parameters

ParameterTypeYêu cầuMô tả
api_keyStringAPI_KEY đã nhận được sau khi Đối tác đăng ký tích hợp
mobileStringSố điện thoại dùng để đăng ký ID tài khoản
nameStringTên tài khoản của Đối tác
addressStringĐịa chỉ của Đối tác (Không bắt buộc nếu tài khoản đã tồn tại)
latStringVĩ độ của địa chỉ (Không bắt buộc nếu tài khoản đã tồn tại)
lngStringKinh độ của địa chỉ (Không bắt buộc nếu tài khoản đã tồn tại)
emailStringKhôngĐịa chỉ email của Đối tác
parent_idStringKhôngID tài khoản cha
country_codeStringKhôngMã quốc gia, sử dụng để định dạng số điện thoại (mặc định là VN)

Response

JSON response example:

{
"token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJhaGEiLCJ0eXAiOiJ1c2VyIiwiY2lkIjoiODQ5MDI5MzMwMjUiLCJzdGF0dXMiOiJPTkxJTkUiLCJlb2MiOiJob2RkQGFoYW1vdmUuY29tIiwibm9jIjoiRG9hbiBEYWkgSG8iLCJjdHkiOiJTR04iLCJhY2NvdW50X3N0YXR1cyI6IkFDVElWQVRFRCIsImV4cCI6MTY5NTI3NjM2OCwicGFydG5lciI6Im9kb28iLCJ0eXBlIjoiYXBpIn0.celDzdkTiNuIjEf_8LDCJHTyK74BuceXB5IYhfHo08I",
"refresh_token": "0c42af2105249b126b80862e96b3b055"
}

Status-Code: 200 OK

Các lỗi thường gặp

Mã lỗiNội dungMô tả
404Not FoundKhông tìm thấy api_key, Không tìm thấy parent_id
401UnauthorizedNot authorized. Tài khoản hiện tại không thuộc Đối tác này
409ConflictEmail đã tồn tại
403ForbiddenTài khoản đã bị khóa
500Internal Server ErrorHệ thống của chúng tôi có lỗi xảy ra. Xin thử lại sau
503Service UnavailableChúng tôi tạm thời đang không hoạt động để bảo trì. Xin vui lòng thử lại sau