Nhảy tới nội dung

Quy trình chung

image.jpeg

Giai đoạn đăng ký

  • Bước 1: Đăng ký Developer key tại Biểu mẫu Tích hợp
  • Bước 2: Ahamove sẽ tạo một tài khoản tích hợp cho Đối tác. Đối tác sẽ nhận API key (Môi trường Staging), API Documentation và những thông tin khác thông qua email

Giai đoạn Testing

  • Bước 1: Dựa theo những hướng dẫn từ API Documentation và tích hợp với Ahamove trên môi trường Staging
  • Bước 2: Hoàn thành UAT trên môi trường Staging
  • Bước 3: Ahamove cũng cấp một vài test case trong phần hướng dẫn Test và Đối tác cần phải hoàn thành tất cả các test case. Nếu bạn hoàn thành thành công các test case, gửi kết quả để yêu cầu một API key trong môi trường Production thông qua Biểu mẫu hoàn tất UAT

Giai đoạn Production

  • Bước 1: Sau khi kiểm tra kết quả Đối tác đã gửi, nếu đủ điều kiện để golive, Ahamove sẽ tạo tài khoản và gửi Production API qua email đã đăng ký. Nếu kết quả chưa chính xác, Ahamove sẽ giúp Đối tác làm rõ kết quả. Sau đó, Đối tác cần thực hiện lại trên môi trường Staging và gửi lại kết quả qua biểu mẫu
  • Bước 2: Đối tác được chấp thuận và nhận Production API Key sau đó sẽ golive với Ahamove