Nhảy tới nội dung

Tạo đơn

Tạo đơn với thanh toán phí giao hàng không bằng tiền mặt

curl --request POST \
--url https://apistg.ahamove.com/v1/order/create \
--header 'Cache-Control: no-cache' \
--header 'accept: application/json' \
--header 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'service_id=SGN-BIKE' \
--data-urlencode 'payment_method=BALANCE' \
--data-urlencode 'order_time=0' \
--data-urlencode 'requests=[]' \
--data-urlencode 'path=[{"address":"7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh","name":"Aha","mobile":"09xxxxxxxx"},{"address":"104 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh","name":"Nhan","mobile":"09xxxxxxxx"}]' \
--data-urlencode 'token=<TOKEN_STG>'
 • Kiểm tra trạng thái đơn hàng trên partner portal

22JKP8Y3

Thông tin đơn hàng sẽ được hiển thị trên partner portal dành cho Đối tác kiểm tra các trạng thái và lịch sử đơn hàng

Nếu Đối tác di chuyển chuột vào biểu tượng ct.jpg , Đối tác có thể kiểm tra trạng thái của callback đến webhook URL

image.png

 • App Tài xế

image.jpeg image.jpeg

Tài xế sẽ không thu bất kì phí giao hàng nào từ Người bán/Người gửi hoặc Người nhận

 • Mẫu callback trả về thông qua webhook
{
"_id": "22JKP8Y3",
"accept_time": 0,
"city_id": "SGN",
"complete_time": 0,
"create_time": 1664248324.2389245,
"path": [
{
"address": "7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh",
"cod": 0,
"por_info": "",
"mobile": "09xxxxxxxx",
"status": "",
"complete_time": 0,
"fail_time": 0,
"return_time": 0,
"pod_info": "",
"fail_comment": "",
"name": "Aha"
},
{
"address": "104 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh",
"cod": 0,
"por_info": "",
"mobile": "09xxxxxxxx",
"status": "",
"complete_time": 0,
"fail_time": 0,
"return_time": 0,
"pod_info": "",
"fail_comment": "",
"name": "Nhan"
}
],
"payment_method": "BALANCE",
"pickup_time": 0,
"service_id": "SGN-BIKE",
"status": "ASSIGNING",
"sub_status": "",
...
}

Tạo đơn với thanh toán phí giao hàng bằng tiền mặt

 • Trả bởi Người bán/Người gửi

Trường thông tin payment_method trong parameters sẽ thay đổi thành payment_method=CASH

image.jpegimage.jpeg

Tài xế sẽ thu Người bán/Người gửi 28.000đ

 • Trả bởi Người nhận

Trường thông tin payment_method trong parameters sẽ thay đổi thành payment_method=CASH_BY_RECIPIENT

image.jpegimage.jpeg

Tài xế thu Người nhận 28.000đ

Tạo đơn kèm theo mã khuyến mãi

 • Trường thông tin promo_code được yêu cầu trong parameters là promo_code=AHAKM
 • Ahamove phát hành một số mã coupon trong môi trường Staging environment:
  • AHAKM (FLAT): Giá trị giảm giá là 10.000đ trên phí giao hàng
  • AHAKM20 (PERCENTAGE ): Giảm 20% trên phí giao hàng và giảm tối đa 15.000đ
  • AHAKM1 (SAME PRICE): Giá trị giảm giá là 5.000đ cho tất cả đơn hàng

image.png

Tổng phí là 28.000đ nhưng chỉ còn 18.000đ sau khi áp dụng mã khuyến mãi AHAKM

Tạo đơn có ứng COD

Trường thông tin cod được yêu cầu trong path[x], x>0

image.jpegimage.jpeg

Tài xế ứng cho Người bán/Người gửi 50.000đ và thu của Người nhận 50.000đ

Tạo đơn với các dịch vụ kèm theo

Đối tác có thể lấy danh sách các dịch vụ kèm theo của từng loại dịch vụ bằng API Get List Of Service và áp dụng khi tạo đơn hàng

curl --request POST \
--url https://apistg.ahamove.com/v1/order/create \
--header 'Cache-Control: no-cache' \
--header 'accept: application/json' \
--header 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'service_id=SGN-BIKE' \
--data-urlencode 'payment_method=BALANCE' \
--data-urlencode 'order_time=0' \
--data-urlencode 'requests=[{"_id":"SGN-BIKE-ROUND-TRIP","price":23000},{"_id":"SGN-BIKE-TIP","num":2,"price":5000}]' \
--data-urlencode 'path=[{"address":"7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh","name":"Aha","mobile":"09xxxxxxxx"},{"address":"104 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh","name":"Nhan","mobile":"09xxxxxxxx","cod":50000}]' \
--data-urlencode 'token=<TOKEN_STG>'
 • Kiểm tra trạng thái đơn hàng trên partner portal

image.png

Tổng phí sẽ bao gồm phí giao hàng và phí dịch vụ kèm theo

 • App Tài xế

image.jpeg

Các dịch vụ kèm theo sẽ được hiển thị trên màn hình khi tài xế chấp nhận đơn hàng

Tạo đơn hẹn giờ với nhiều điểm giao

curl --request POST \
--url https://apistg.ahamove.com/v1/order/create \
--header 'Cache-Control: no-cache' \
--header 'accept: application/json' \
--header 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'service_id=SGN-BIKE' \
--data-urlencode 'payment_method=BALANCE' \
--data-urlencode 'order_time=0' \
--data-urlencode 'requests=[]' \
--data-urlencode 'need_optimize_route=True' \
--data-urlencode 'idle_until=1664249580' \
--data-urlencode 'path=[{"address":"7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh","name":"Aha","mobile":"0963708070"},{"address":"104 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh","name":"Nhan","mobile":"09xxxxxxxx","cod":70000},{"address":"402 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh", "name":"Tam","mobile":"09xxxxxxxx"}]' \
--data-urlencode 'token=<TOKEN_STG>'
 • Kiểm tra trạng thái đơn hàng

image.jpeg

Tổng phí = Phí giao hàng + Phí điểm dừng

 • App Tài xế

image.jpegimage.jpegimage.jpeg

Tài xế ứng cho Người bán/Người gửi 70.000đ và thu của Người nhận tại điểm nhận hàng thứ nhất 70.000đ