Nhảy tới nội dung

Trạng thái giao hàng

Giao hàng thành công

  • Bước 1: Tài xế sẽ nhấn vào nút Thành công khi tài xế hoàn thành giao hàng đến Người nhận

image.jpeg

  • Bước 2: Người dùng kiểm tra trạng thái đơn hàng trên partner portal

image.png

  • Bước 3: Người dùng kiểm tra callback trả về thông qua webhook
{
"_id": "22U0IF06",
"accept_time": 1664272619.01943,
"city_id": "SGN",
"complete_time": 1664272709.7741053,
"create_time": 1664272600.3926158,
"path": [ {...},
{
"address": "104 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh",
"status": "COMPLETED",
"complete_time": 1664272709.1441114,
"fail_time": 0,
"return_time": 0,
"fail_comment": "",
"name": "Nhan"
}
],
"payment_method": "BALANCE",
"pickup_time": 1664272630.4128397,
"service_id": "SGN-BIKE",
"status": "COMPLETED",
...
}

Giao hàng thất bại

  • Bước 1: Tài xế sẽ nhấn vào nút Thất bại và xác nhận lý do khi tài xế không giao hàng đến tay Người nhận

image.jpegimage.jpeg

  • Bước 2: Tài xế sẽ hoàn trả hàng cho Người bán/Người gửi

image.jpeg

  • Bước 3: Người dùng kiểm tra trạng thái đơn hàng trên partner portal

image.png

  • Bước 4: Người dùng kiểm tra callback trả về thông qua webhook
{
"_id": "225JET0A",
"accept_time": 1664273129.6991503,
"city_id": "SGN",
"complete_time": 1664273183.3425238,
"create_time": 1664273089.7596045,
"path": [
{
"address": "7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh",
"return_time": 1664273226.7265587,
...
},
{
"address": "104 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh",
"status": "FAILED",
"complete_time": 0,
"fail_time": 1664273182.567059,
"return_time": 0,
"fail_comment": "Recipient does not pickup phone call",
...
}
],
"payment_method": "BALANCE",
"pickup_time": 1664273135.271825,
"service_id": "SGN-BIKE",
"status": "COMPLETED",
"sub_status": "RETURNED",
...
}