Nhảy tới nội dung

Hủy đơn

Hủy bởi người dùng

curl -X GET \
'https://apistg.ahamove.com/v1/order/cancel?token=<TOKEN_STG>&order_id=22ZPGW7V&comment=Cannot+contact+the+driver' \
-H 'cache-control: no-cache'
  • Kiểm tra callback trả về
{
"_id": "22ZPGW7V",
"accept_time": 1663835863.1100876,
"cancel_by_user": true,
"cancel_comment": "Cannot contact the driver",
"cancel_image_url": "",
"cancel_time": 1663835909.464646,
"city_id": "SGN",
"complete_time": 0,
"create_time": 1663835764.3251476,
"path": [...]
"payment_method": "CASH",
"pickup_time": 0,
"service_id": "SGN-BIKE"
"status": "CANCELLED",
"sub_status": "",
...
}

Hủy bởi tài xế

  • Tài xế sẽ xác nhận lý do khi hủy đơn hàng

image.jpeg

  • Người dùng kiểm tra trạng thái đơn hàng trên partner portal

image.png