Nhảy tới nội dung

Lấy danh sách thành phố

curl -X GET \
'https://apistg.ahamove.com/v1/order/cities?country_id=VN'\
-H 'cache-control: no-cache'

API này dùng để lấy danh sách các thành phố Ahamove đang hoạt động tại Việt Nam

HTTP Request

GET https://apistg.ahamove.com/v1/order/cities?country_id=VN

Query Parameters

ParameterTypeYêu cầuMô tả
country_idStringID của quốc gia

Response

JSON response example:

[
{
"_id": "HAN",
"name": "Ha Noi",
"name_vi_vn": "Hà Nội",
"country_id": "VN",
"level": 2.0
},
{
"_id": "SGN",
"name": "Ho Chi Minh City",
"name_vi_vn": "TP Hồ Chí Minh",
"country_id": "VN",
"level": 2.0
}
]

Status-Code: 200 OK