Nhảy tới nội dung

Cập nhật thông tin cá nhân

Cập nhật thông tin cá nhân của người dùng

HTTP Request

curl -v  -X POST \
'https://apistg.ahamove.com/v1/user/update_profile' \
-H 'cache-control: no-cache'
-d '{
"token": <TOKEN_STG>,
"name": "John Doe",
"email": "johndoe@gmail.com",
"user_type": "SMEs",
"categories": [
{
"code": "FOOD",
"child_code": [
"VIETNAMESE SPECIALTIES",
"ICE-CREAM",
"PHO & NOODLES"
]
},
{
"code": "DRINK",
"child_code": [
"MILK TEA",
"SMOOTHIE & JUICE",
"BEVERAGE"
]
}
]
}'

POST https://apistg.ahamove.com/v1/user/update_profile

Query Parameters

ParameterTypeYêu cầuMô tả
tokenStringToken
nameStringKhôngTên người dùng
emailStringKhôngEmail

Response

JSON response example:

{}

Status-Code: 200 OK

Các lỗi thường gặp

Mã lỗiNội dungMô tả
404Not FoundKhông tìm thấy token
409ConflictEmail đã tồn tại
406Not AcceptableEmail không hợp lệ
400Bad RequestLoại và danh mục người dùng không hợp lệ
500Internal Server ErrorHệ thống của chúng tôi có lỗi xảy ra. Xin thử lại sau
503Service UnavailableChúng tôi tạm thời đang không hoạt động để bảo trì. Xin vui lòng thử lại sau